Vår profil

Banner ny skole

Tidlig innsats:

Elevene på Tokerud skole blir kartlagt i norsk, engelsk og matematikk i begynnelsen og slutten av hvert skoleår. Dette sikrer at hver enkelt elev tilbys tilpasset undervisning ut i fra evner og behov, fra og med første skoledag. Norskundervisningen er styrket med høy lærertetthet.

Fullføre og bestå:

Elevene veiledes individuelt fra 8. til 10. klasse med det mål at de skal velge riktig videregående utdanning. Faget utdanningsvalg prioriteres med stor lærertetthet og samarbeid med universitetet i Oslo og videregående skoler.

Grunnleggende ferdigheter:

Fagene norsk, matematikk og engelsk prioriteres med større lærertetthet og flest undervisningstimer. I 8. klasse fokuseres det spesielt på lesing fra første skoledag. Alle elevene kartlegges ved bruk av ulike verktøy hver høst og vår.

Læringstrykk:

Faglig sterke elever prioriteres på samme måte som elever med spesielle behov. I flere fag organiseres undervisningen i grupper der elevene får undervisning spesielt tilpasset egne behov og forutsetninger.

IKT:

Elevene bruker pc i alle fag. Tentamen og eksamen gjennomføres med fri tilgang til pc. Læringsplattformen itslearning brukes aktivt ved innleveringer og informasjonsformidling.

Hjem–skole samarbeid:

Foresatte har elektronisk tilgang til elevenes fravær og faglig tilbakemelding. Elever med stort fravær følges opp spesielt med hyppig kontakt med foresatte.