Hovedseksjon

Sosiallærer

Sosiallærer: Minaver Hasanaj
Telefon:
 22 79 03 20
Direktenummer: 
22 80 29 48
Mobil: 48999739
E-post: minaver.hasanaj@osloskolen.no
 

Skolen ønsker spesielt å trygge det sosiale felleskapet. Dette har vi fokus på gjennom hele ungdomsskoletiden. Tokerud prioriterer sosial trivsel fordi trygghet fører til bedre læringsmiljø og økte muligheter for å prestere både sosialt, kreativt og faglig. Skolen skal være et trygt og godt sted å være for alle elever, både i timene, i friminuttene og på vei til og fra skolen.

Overgang mellom barneskolen og ungdomsskolen

Tokerud skole er svært opptatt av at ungdommene våre skal få en god og trygg start på skoletiden sin på ungdomstrinnet. Vi setter av tid på begynnelsen av 8.trinn for å legge til rette for et godt miljø både for læring og sosial tilknytning. På høsten legges det mye vekt på å bli kjent, trivsel, trygghet og et godt læringsmiljø. Elevene blir kartlagt faglig og det jobbes med læringsstrategier. Prøver og karakterer kommer gradvis.

Vi er svært opptatt av en god dialog med foreldrene om overgangen, og det er mye bedre at foreldre tar kontakt en gang for mye enn en gang for lite. Hovedoppgaven vår er jo å ta vare på elevene og sørge for at hver enkelt får lært mest mulig på vår skole!

Samarbeid med foreldre

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldrene til våre elever. Foreldre kan for eksempel ta kontakt om:

 • Spørsmål om barnas skolehverdag
 • Ekstra oppfølging av deres barn
 • Ideer til foreldresamarbeid, nettverk og temaer til foreldremøtene.

Hovedoppgaven til en sosiallærer er å hjelpe elevene å finne seg til rette på skolen.

Hvordan kan jeg hjelpe deg?

 • Kanskje du bare trenger noen å snakke med?
 • Vi kan hjelpe deg å snakke med kontaktlærer om problemer på skolen
 • Involvere andre instanser som kan hjelpe deg
 • Gi råd og veiledning i forhold til din situasjon

Eksempler på spørsmål som elever kan komme til sosiallærer med:

 • Hjelp i forhold til skolearbeid
 • Noen å snakke med om problemer med venner
 • Konflikt med foreldre
 • Vanskelig hjemmesituasjon
 • Spørsmål i forhold til forlovelse og ekteskap
 • Frykt for å bli tvangsgiftet
 • Bekymring for venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon

Aktuelle samarbeidspartnere

PPT, BUP, barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom og forebyggende tjeneste hos politiet.

Stovner barnevern

Foresatte kan ta direkte kontakt:

Telefon: 23 47 17 00
Besøksadresse: Nedre Rommen 5, oppgang E, 3.etg,

Samarbeid mellom skole og barnevern skal medvirke til at elever som trenger tiltak, får dette på et tidlig tidspunkt. Sosiallærerne på Tokerud skole kan være kontaktleddet mellom hjemmet og barneverntjenesten.